nautilus-sendto documentation

nautilus-sendto-plugin — nautilus-sento plug-in