Index of new symbols in 0.20.8

W

gupnp_white_list_add_entryv, function in GUPnPWhiteList